ZHOU SHI GONG CHENG GONGSI  » EURL
Immatriculation 11054
Dénomination sociale
ZHOU SHI GONG CHENG GONGSI  » EURL
Immatriculation
11054
Date d’enregistrement
08/01/2014
Dirigeants
GUANGTENG ZHOU

Adresses

CHINE

Capital

1000000