ZHONGMEI ENGINEERING GROUP DJIBOUTI SARL
Immatriculation 12427
Dénomination sociale
ZHONGMEI ENGINEERING GROUP DJIBOUTI SARL
Immatriculation
12427
Date d’enregistrement
08/09/2016
Dirigeants
LI CHANGGENG

Adresses

DJIBOUTI

Capital

50 286 991 FDJ