SHARAF SHIPPING AGENCY LTD SARL
Immatriculation 7672
Dénomination sociale
SHARAF SHIPPING AGENCY LTD SARL
Immatriculation
7672
Date d’enregistrement
27/09/2004
Dirigeants
GUNA SEKEVAN SAANMUGAM

Adresses

Capital

FDJ 1000000